ค่ากำลังอัดของคอนกรีต

ค่ากำลังอัดของคอนกรีต (Strength) คือค่าที่แสดงถึงความแข็งแรงของคอนกรีตมีหน่วยเป็น แรง/พื้นที่(กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ ksc) สามารถทดสอบหาค่ากำลังอัดคอนกรีตโดยใช้ตัวอย่างคอนกรีตที่มีลักษณะทรงกระบอก(cylinder) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 CM. สูง 30 CM. หรือทรงลูกบาศก์(cube) 15x15x15 CM.  เข้าเครื่องอัดจนคอนกรีตแตก ซึ่งได้ค่าแรงกดออกมาเมื่อนำไปหารด้วยขนาดหน้าตัดของตัวอย่าง จะได้ค่ากำลังอัดสูงสุดของคอนกรีต ค่ากำลังอัดของคอนกรีต(Strength) จะถูกระบุในแบบก่อสร้างโดยวิศวกรโครงสร้าง โดยอาคารแต่ละประเภทจะมีการกำหนดค่าที่แตกต่างกันตามประเภทของอาคารและลักษณะการใช้งาน ค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่มีลักษณะทรงกระบอกจะมีค่าเริ่มต้น ST 140 Cy และค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่มีลักษณะทรงลูกบาศก์ จะมีค่าเริ่มต้น ST 180 Cu เปรียบเทียบได้จากตารางดังต่อไปนี้

ทรงลูกบาศก์ (Cube)
ขนาด 15x15x15 cm.
ทรงกระบอก (Cylinder)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15×30 cm.
180140
210180
240210
280240
300250
320280
350300
380320
400350
420380
450400
480420

จากตารางด้านล่างคือการแนะนำการเลือกใช้กำลังอัดของคอนกรีตผสมเสร็จ ให้เหมาะกับงานแต่ละประเภท   หากต้องการใช้งานจริงแนะนำให้ปรึกษาวิศวกรหรือช่าง เพื่อให้ได้รายละเอียดที่แน่นอน

แชร์ให้เพื่อน